Assegurança del Voluntari

By Suport Associatiu & Ferrer&Ojeda

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents subtitulo

Dashed paragraf

Titular

PERQUÈ HAIG DE CONTRACTAR LA PÒLISSA DEL VOLUNTARI?

La pòlissa del voluntari és una cobertura dissenyada específicament per donar resposta a la necessitat moral i legal d'assegurar als voluntaris que qualsevol entitat té entre els seus col·laboradors. La necessitat moral de donar cobertura a aquestes persones que desinteressadament treballen pel ben comú, i la necessitat legal que es desprèn de la Llei Espanyola 6/1996 article 6 que reconeix al voluntari el dret a gaudir d'una cobertura d'accidents personals i responsabilitat civil a càrrec de l'entitat on presta serveis de voluntariat.

QUEDEN COBERTES TOTES LES ACTIVITATS DEL VOLUNTARI?

En primer lloc indicar que aquesta pòlissa cobreix reclamacions al voluntari derivades de la seva activitat de voluntariat. No s'està donant cobertura a reclamacions contra la pròpia entitat. Solament s'acceptessin reclamacions tant directes com a subsidiàries que rebi el propi voluntari pel desenvolupament de la seva activitat com a voluntari. Mentre aquestes activitats siguin licites i sense ànim de lucre quedessin cobertes, incloses el risc "in itinere".

Aquesta pòlissa solament té les exclusions habituals, com per exemple:

- Fets ocorreguts anteriorment a l'adhesió a la pòlissa.

- Danys que sobrevinguin en ocasió d'actes de guerra, motí, revolució o terratrèmol o qualsevol altre fet de naturalesa polític social o per força major o cas fortuït.

- Ús d'aeronaus, responsabilitat derivada de la conducció de vehicles i la pràctica d'esports d'alt risc.

- Actes dolosos o malintencionats.

(para més informació pot consultar les condicions particulars i generals del contracte abans del pagament de la cosina)

TINC COBERTURA EN QUALSEVOL PAÍS DEL MÓN?

La pòlissa del voluntari dóna resposta a activitats realitzades a qualsevol país del món, exceptuant USA i Canadà. Si bé cal tenir en compte les següents consideracions:

1- Responsabilitat civil: no quedessin coberts els danys que sobrevinguin en ocasió d'actes de guerra, motí, revolució o terratrèmol o qualsevol altre fet de naturalesa polític social o per força major o cas fortuït.

2- Accidents: les indemnitzacions per mort i/o invalidesa no es veuen afectades pel lloc on es produeixin.

COM FUNCIONA LA PÒLISSA DEL VOLUNTARI?

Per donar una proposta molt ajustada en costos, molt àmplia en cobertures i que solucioni el que en moltes ocasions són micra pòlisses, Suport Associatiu ha contractat dues pòlisses d'assegurances: una d'Accidents i una altra de Responsabilitat civil en la qual Suport Associatiu és Prenedor. Les entitats que desitgen contractar la cobertura, solament han de sol·licitar-ho a través d'aquest sistema de contractació i, una vegada realitzats correctament els tràmits d'alta i de pagament, l'entitat passa a ser Assegurada d'aquestes dues pòlisses, donant cobertura als voluntaris que té entre el seu equip.

L'entitat rebrà un certificat d'adhesió i tota la documentació relativa a la cobertura i en el procediment a realitzar en cas de sinistre

SI ÉS INNOMINADA, QUANTS VOLUNTARIS HAIG D'ASSEGURAR, COM FUNCIONA?

Per solucionar els problemes derivats d'unes constants altes i baixes de voluntaris, aquesta cobertura és innominada. Això significa que l'entitat ha d'assegurar el nombre de voluntaris que té en plantilla però no és necessari que els identifiqui. En el cas que el nombre de voluntaris de l'entitat augmenti durant el període de cobertura, s'haurà de comunicar l'ampliació mitjançant el sistema de contractació. En cas que el nombre sigui estable, malgrat tenir altes i baixes, malgrat suposar canvis de nom, no haurà de fer-se cap tipus de comunicació. En cas de reduir el nombre de voluntaris s'haurà d'esperar a la renovació per indicar el nou total a assegurar.

L'entitat està obligada a portar un registre de voluntaris que un perit de l'asseguradora podrà sol·licitar en cas de sinistre per verificar, tant si el voluntari implicat estava correctament registrat, com confirmar que la xifra de voluntaris contractada concorda amb la realitat registrada

COM ES RENOVA LA PÒLISSA DEL VOLUNTARI?.

La pòlissa del voluntari no és de renovació automàtica. Això significa que cada any s'haurà de sol·licitar la cobertura. Si l'entitat no sol·licita la renovació de la mateixa, al seu venciment la cobertura quedarà extingida. Suport Associatiu i Ferrer & Ojeda faran diverses accions per recordar amb antelació la necessitat de sol·licitar la renovació, però això no eximeix de la responsabilitat que té l'entitat assegurada de sol·licitar la renovació i indicar el nombre de voluntaris a assegurar per a la nova anualitat.

El venciment de la pòlissa del voluntari és sempre a 31/12/XXXX.

ELS VOLUNTARIS MAJORS DE 75 ANYS QUEDEN COBERTS?

La cobertura d'aquestes pòlisses s'estén fins als 85 anys amb les següents característiques:

- Dels 18 anys fins als 75, la cobertura d'accidents és completa i és la que figura en tota la documentació.

- AssistÈncia sanitària:

- Il·limitada en centres recomanats

- Fins a 600 € en centres de lliure elecció

- Mort: 7.500 €

- Invalidesa: 15.000 €

- A partir dels 75 anys fins als 85, la cobertura d'accidents es limita als següents capitals:

- AssistÈncia sanitària: Fins a 600 €

- Mort: 3.005,06 €

- Invalidesa: 6.010,12 €

- La cobertura de responsabilitat civil és completa des dels 18 anys fins als 85 anys d'edat.

En tots els formularis de sol·licitud de cobertura s'ha d'indicar el total de voluntaris a assegurar i posteriorment indicar quants d'aquests voluntaris estan en l'edat compresa entre els 75 i els 85 anys. Malgrat això els voluntaris de més de 75 anys no tenen cap tipus de sobre cost

QUE HAIG DE FER EN CAS DE SINISTRE D'ACCIDENTS?

En el cas que un voluntari cobert per la pòlissa sofreixi un accident cal realitzar les següents accions:

1- Prestar immediata assistència sanitària als accidentats, sota les normes de primers auxilis

2- Presentar la targeta de la Seguretat Social o de la Mútua, en cas de tenir-la contractada, al centre mèdic on li atenguin o facilitar-la amb posterioritat el nombre de targeta

3- Si s'ha tramitat l'assistència per la Seguretat Social (cartilla de l'accidentat) no haureu de presentar part a la pòlissa d'assegurança. Serà la Seguretat Social que realitzarà els tràmits oportuns.

4- Si s'ha tramitat presentant el nombre de pòlissa del voluntari, per la inexistència de cobertura Social o privada o per qualsevol altre motiu, es deu:

a. Emplenar la fulla de declaració d'accident (documentació lliurada amb la sol·licitud d'adhesió)

b. Lliurar al centre sanitari còpia del certificat de cobertura (que es lliura també amb la sol·licitud d'adhesió) i l'original de la fulla de declaració d'accident (apartat a.). El lliurament d'aquesta documentació hauria de ser suficient per no pagar l'assistència rebuda. Serà el centre mèdic qui realitzarà les gestions per cobrar de l'asseguradora.

c. Enviar a SUPORT ASOCIATIU o a la companyia asseguradora una còpia del full de declaració d'accident i una còpia de l'informe mèdic de l'accident. Aquest últim document recomanem tenir-ho sempre guardat per si poguessin derivar-se futures reclamacions.

d. No és habitual, però en el cas que el centre mèdic sol·licités que es realitzés el pagament de les despeses sanitàries derivades al moment, has de sol·licitar la factura original i enviar-la a SUPORT ASOCIATIU o la companyia asseguradora per començar el tràmit de recobrament.

QUE HAIG DE FER EN CAS DE SINISTRE DE RESPONSABILITAT CIVIL?.

En cas que l'activitat d'un voluntari produeixi algun dany a terceres persones o propietats, simplement cal contactar amb SUPORT ASOCIATIU i la companyia asseguradora els qui us indiquessin els tràmits a seguir en cada cas abans que el perjudicat realitzi alguna reclamació o denúncia.

és imprescindible que la comunicació es faci al més aviat possible per iniciar els tràmits o accions que corresponguin. En la comunicació ha de contenir el següent:

1- Adreça, NIF i Telèfon del perjudicat

2- Descriure en un escrit els fets i una descripció dels danys produïts, així com quan i on es van produir.

3- Si és possible realitzar fotografies o fins i tot guardar l'objecte sinistrat si aquest tingués poc volum o no fora d'urgent reparació.

4- Si els danys ja han provocat perjudicis econòmics, com a reparacions o substitucions, s'ha de sol·licitar les factures o rebuts d'aquestes reparacions o compres.

A partir d'aquest punt, l'asseguradora realitzés els tràmits per determinar la responsabilitat o no del voluntari, la idoneïtat de la quantia reclamada i procedirà a la liquidació del sinistre si escau.